POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO

Rozporządzenie RODO, to dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności RODO określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług Usługodawcy poprzez Sklep.

2. Terminy użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce Prywatności.

3. Usługodawca dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez Klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2
Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazywanych w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu (dalej: „Dane Osobowe”) jest Usługodawca, zwany dalej Administratorem.

2. Administrator zobowiązany jest przez przepisy prawa do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabraniem przez osobę nieuprawnioną, do przetwarzania danych zgodnie z wymogami ustawy oraz do chronienia danych przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

3. Administratorem dany osobowych jest firma  Euro Watt Marcin Brandykowski ul. Broniewskiego 40a/19, 87-100 Toruń e-mial: euro-watt@wp.pl
 

§ 3
Zasady gromadzenia Danych Osobowych Klientów

1. Przeglądanie zawartości Sklepu nie wymaga podawania przez Klienta Danych Osobowych.
2. Składanie Zamówień wiąże się z koniecznością podania przez Klienta Danych Osobowych.
3. Niepodanie przez Klienta Danych Osobowych nie pozwoli na złożenie Zamówienia.

§ 4

Zakres przetwarzania Danych Osobowych

 

1. Administrator poprosi Klienta o podanie następujących Danych Osobowych które to Klient powinien podać w celu złożenia Zamówienia:

1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) numer telefonu,
6) numer NIP,
7) nazwę firmy,

oraz ewentualnie dodatkowe informacje, jakie chce podać Klient.

2. W celu realizacji Umowy sprzedaży Sprzedawca może udostępniać zebrane od Klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

3. Administrator gromadzi też dane dotyczące: adresu IP używanego przez Klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów, a także odwiedzane przez Klienta strony w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych;

4. Administrator przetwarza Dane Osobowe w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów w przypadku wyrażenia na to zgody przez Klienta oraz innych prawnie usprawiedliwionych celach.

§ 5
Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami Umowy sprzedaży.

2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji lub zakupu w ramach Sklepu.

3. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich poprawiania oraz ograniczenie przetwarzania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: biuro@euro-watt.pl lub euro-watt@wp.pl


§ 6
Informacje handlowe

1. Administrator może przesyłać Klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat produktów i usług Administratora oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że Klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Administrator może przetwarzać Dane Osobowe w celu ulepszenia usług, a także w celu dostosowania wyświetlanych w Sklepie reklam, materiałów lub rekomendacji do preferencji lub zainteresowań Klienta, pod warunkiem, że Klient wyraził na to zgodę.

§ 7
Wykorzystanie plików Cookies – tzw. „ciasteczek”

1. „Ciasteczka” to pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę na dysku komputera Klienta, w celu przechowywania informacji służących do identyfikowania Klienta bądź zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Klienta.

2. „Ciasteczka” są wykorzystywane w celu identyfikowania Klienta i poprawnego przypisywania mu danych historycznych, zebranych podczas poprzednich wizyt w Sklepie Administratora.

3. Klient może nie wyrazić zgody na umieszczanie na jego komputerze „Ciasteczek” m.in. za pomocą ustawień przeglądarki.

4. W sekcji Pomocy większości przeglądarek można znaleźć instrukcje jak wyłączyć zapisywanie przez przeglądarkę „Ciasteczek”.

5. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.


§ 8
Bezpieczeństwo

1. Połączenia związane z wypełnianiem formularzy odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

2. Zaleca się jednak samodzielne zachowanie zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim.

3. Proszę pamiętać, że Sprzedawca nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania do Sklepu. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania ze Sklepu.

§ 9
Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych

1. Administrator może przekazać lub udostępnić Dane Osobowe osobom trzecim w przypadku gdy:

a) Klient wyrazi na to zgodę lub
b) będzie to uzasadnione przepisami prawa lub
c) będzie to niezbędne w celu świadczenia i realizacji Umowy sprzedaży.

2. W powyższych przypadkach Dane Osobowe zostaną przekazane na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, chyba że przepisy prawa wyłączają taki obowiązek. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym zapewni ochronę Danych Osobowych zgodnie z ustawą RODO o ochronie danych osobowych na poziomie co najmniej takim samym, jak zabezpieczenia stosowane przez Administratora.

§ 10
Prawa Klientów

1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.

2. Administrator zapewnia Klientowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze Zbioru Danych na jego żądanie, a także w innych przypadkach, na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

3. Administrator może odmówić usunięcia Danych Osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest niezbędne do ustalenia odpowiedzialności Klienta.

4. Każdy Klient ma możliwość podglądu i edycji swoich Danych Osobowych, w każdym czasie, w ramach funkcjonalności Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy Klient zapomni hasła lub w przypadku wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@euro-watt.pl

5. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na jego temat Danych Osobowych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: biuro@euro-watt.pl

6. Klient na prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Klient na prawo do  przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

8. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie pytań lub zastrzeżeń prosimy o kontakt mailowy biuro@euro-watt.pl